EU FONDOVI – KORACI U PROCEDURI IPA KONKURSA

IPA (instrument pretpristupne/pristupne pomoći) je jedan od najpoznatijih, ali nama još nedostupan pristupni program EU u potpunosti. Osnovni cilj programa, koji nam sledi, ako postanemo država kandidat u procesu pristupanja EU od 2012. godine, jeste pomoć Srbiji u prilagođavanju pravne imovine i vlasničkih tokova sa EU, kao i priprema Srbije (države kandidata u procesu pregovaranja sa EU) za što iscrpniju i kvalitetniju upotrebu strukturnih fondova EU. Otkad je Srbija započela pregovore sa EU, u procesu stabilizacije i pridruživanja (PSP – 2005. godine, kao poslednja država ZB), dostupne su nam samo njegove komponente nacionalnih programa – CARDS, PHARE, ISPA i SAPARD… od 2007.godine – dve predpristupne komponente IPA instrumenta – za jačanje kapaciteta i izgradnja institucija, i prekograničnu saradnju.

IPA instrument sadrži pet komponenti: jačanje kapaciteta i izgradnja institucija, prekogranična saradnja, regionalni razvoj, razvoj ljudskih potencijala i ruralni razvoj, koje zajednički sprovode brojne institucije – organizaciona jedinica za finansiranje i ugovaranje, brojna ministarstva i agencije, kao i ostale organizacije i institucije državne uprave. Važnost programa ogleda se u činjenici, da ga mogu iskoristiti svi društveni sektori i često se nameće, kao prvi korak u savladavanju velikog broja evropskih programa. Iako je do sada o IPA instrumentu, održan veliki broj edukacija i radionica, još postoji veliki broj potencijalnih korisnika, koji se ne mogu snaći u brojnim procedurama, konkursima, obrascima za prijavu projekata, i drugim vrlo važnim činjenicama, koje omogućuju kvalitetnu prijavu i evenutalno dobijanje nepovratnih sredstava EU.

Na putu za dobijanje nepovratnih sredstava, potrebno je uspešno savladati nekoliko nivoa (koraka): identifikacija konkursa, analiza konkursne dokumentacije, osmišljavanje projekta, priprema projektne dokumentacije i prijava na konkurs.

Prvi i najvažniji korak, za sve one koji tek kreću na put EU fondova i finansiranja, predstavlja identifikacija konkursa. Prvi je – što bez konkursa, nema ni finansiranja projekta, a važan je – što potencijalni korisnici uče, kako svoju delatnost i aktivnosti da prilagode uslovima konkursa. Konkurs je moguće pronaći na nekoliko adresa, što zavisi od toga, koja je institucija nadležna za njegovo raspisivanje. Najefikasnije je informacije tražiti putem interneta i to na internet stranicama nadležnih institucija, ovlašćenih za sprovođenje pojedinih komponenata.

Na internet stranicama, postoji kategorija koja se odnosi na konkurse, EU fondova – IPA instrumenata i uz malo pretraživanja, neće biti problema pronaći više informacija o konkursima. Informacije o aktuelnim konkursima i neophodnoj dokumentaciji, uvek su dostupne na vidljivim delovima internet stranica nadležnih institucija. Postoji i mogućnost postavljanja posebnih pitanja o konkursima i redosledu njihovih objavljivanja putem elektronske pošte ili telefonski.

Vreme objave pojedinih konkursa i pogodnosti (prednosti), objavljuju se u sklopu radnih programa za pojedinu godinu, koji se takođe nalaze na internet stranicama nadležnih institucija. U radnim programima, nalaze se informacije o konkursima, koji će se raspisati tokom određene kalendarske godine, pogodnosti (prednosti) i teme konkursa, osnovne informacije o prihvatljivim prijavama i partnerima, mogućnostima njihovog apliciranja, raspon sredstava za koje je moguće aplicirati i njihov ukupan iznos – grant-shema. Objavljeni godišnji radni programi, omogućavaju potencijalnim učesnicima blagovremenu pripremu, formiranje projektnog tima (konzorcijuma) i osmišljavanje projekata u razumnim rokovima.

Zbog toga je, vrlo važno redovito pratiti internet stranice institucija nadležnih za sprovođenje konkursa iz određene IPA komponente, kako bi zainteresovani i potencijalni učesnici, započeli blagovremenu pripremu sopstvenih kapaciteta, radi prijave (projektnog apliciranja) na pojedine raspisane konkurse.

Advertisements